ng-notadd 0.15.2 发布了,改进内容包括:

新功能

 • PWA 支持

 • 修复折叠状态的导航项样式

 • 在工具栏组件中添加锁屏按钮

 • 修改工具栏的菜单按钮显示

技术栈

 • Typescript

 • Angular

 • Material2

 • rxjs

 • Graphql

相关链接

项目地址

DEMO

ng-notadd-mock-server

Quick start

    git clone https://github.com/notadd/ng-notadd.git
    
    cd ng-notadd
    
    npm install
    npm start
    # or use ng cli
    ng serve

Roadmap

0.13.0

 •  支持操作状态保存

 •  recaptcha 支持 

0.14.0

 •  使用 ng-material2 组件

0.15.0

 •  虚拟列表(支持十万级别的列表)

 •  内置权限组件

0.16.0

 •  组件手机端兼容

 •  渐进式应用(PWA)

0.17.0

 •  json 生成表单

0.18.0

 •  普通表格

 •  数据表格

 •  动态表格

0.18.2

 •  excel 导入与导出

 •  选定行列导出 excel

0.19.0

 •  截图生成

 •  firebase(国内无法使用) or 其他替代方案 支持

0.20.0

 •  可 DIY 仪表盘

 •  json 生成简单仪表盘

0.21.0

 •  初步的 e2e 单元测试

1.0

 •  完善单元测试

 •  整体微调

1.1

 •  websocket 支持

1.2

 •  支持 electron 构建桌面应用

2.0

 •  企业级自定义表单

 •  企业级表单系统

 •  企业级窗口/弹窗

后续

 •  excel 在线编辑

 •  word 在线编辑

一点说明

为了方便维护,ng-notadd 将剥离出 ng-material2 (扩展组件库) 和 ng-noform 两个项目

下载地址:

github: https://github.com/notadd/ng-notadd

gitee:     https://gitee.com/notadd/ng-notadd